Opäť rozširujeme programovú ponuku

Oznamujeme Svidníčanom, že v rámci TV balíčka „Digitálna ponuka Základ“, sme pridali ďalšie kanály v digitálnej kvalite – Spektrum HOME , Sport 1 HD a Spektrum HD.

Tieto programy  si naši zákazníci môžu naladiť  spustením automatického ladenia programov na Televízore alebo SET top boxe, alebo priamo na týchto parametroch:

  • Štandard:  DVB-C
  • Kmitočet:  586 MHz
  • Sym. rýchlosť: 6900
  • Modulácia: 256-QAM

Opäť rozširujeme programovú ponuku

Oznamujeme Svidníčanom, že v rámci TV balíčka „Digitálna ponuka Základ“, sme pridali ďalší kanál v digitálnej kvalite – dokumentárny kanál Investigation Discovery (ID).
Tento program si naši zákazníci môžu naladiť spustením automatického ladenia programov na Televízore alebo SET top boxe, alebo priamo na týchto parametroch:

Štandard: DVB-C
Sym. rýchlosť: 6900
Kmitočet: 402 MHz
Modulácia: 256-QAM

Animal planet opäť v ponuke KDS Svidník

Oznamujeme Svidníčanom, že v rámci TV balíčka „Rozšírená analógová ponuka“, sme pridali ďalší kanál v digitálnej kvalite – prírodopisný kanál ANIMAL PLANET.

Tento program si naši zákazníci môžu naladiť spustením automatického ladenia programov na Televízore alebo SET top boxe, alebo priamo na týchto parametroch:

Štandard: DVB-C
Sym. rýchlosť: 6900
Kmitočet: 458 MHz
Modulácia: 256-QAM

Fanúšikovia športu si môžu vychutnávať ZOH 2018 v Pjongčangu v digitálnej kvalite aj na kanáloch Eurosport 1 a Eurosport 2.

Opäť rozširujeme programovú ponuku.

Oznamujeme Svidníčanom, že v rámci TV balíčka „Digitálna ponuka Základ“, sme pridali ďalší kanál v digitálnej kvalite – hudobný kanál Ó-čko GOLD.

Program si naši zákazníci môžu naladiť spustením automatického ladenia programov na Televízore alebo SET top boxe, alebo priamo na týchto parametroch:
Štandard: DVB-C
Sym. rýchlosť: 6900
Kmitočet: 458 MHz
Modulácia: 256-QAM

Opäť rozširujeme programovú ponuku.

Oznamujeme Svidníčanom, že do TV balíčka „Rozšírená analógová
ponuka“, sme pridali ďalšie dva kanály v digitálnej HD kvalite:
Markíza HD a JOJ HD.

     

Pre veľký záujem zo strany našich zákazníkov zaraďujeme slovenský detský kanál
RiK do „Rozšírenej analógovej ponuky“

Parametre príjmu:
– Markíza HD: DVB-C, 378 MHz, 64 QAM, 6900 msym
– JOJ HD: DVB-C, 442 MHz, 256 QAM, 6900 msym
-RIK: DVB-C, 442 MHz, 256 QAM, 6900 msym, Analóg C29 (535,25 MHz)

Pozor na podvodné praktiky podomových predajcov internetu !

Pozor na podvodné  praktiky podomových predajcov internetu !

V posledných mesiacoch sa množia prípady, kedy podomoví predajcovia internetu predávajú svoj produkt doslova pod tlakom a podvodným spôsobom. Tvrdia, že doterajší operátor SLUŽBYT,s.r.o. už internet ani káblovku poskytovať nebudú a preto nanútia klienta o ukončenie zmluvy a uzatvorenie zmluvy s novou firmou.  Ak občan mesta (klient) takýchto predajcov slušne odmietne, títo  navštevujú klienta aj niekoľkokrát po sebe  a „šmelinárskym“ spôsobom  skúšajú trpezlivosť  klientov. Pomocou falošných informácií a častokrát aj pod tlakom ich presviedčajú na zmenu operátora televízie a internetu Nakoľko veľa občanov mesta, ktoré doteraz  užívalo  mestskú  sieť káblovej televízie a internetu, ktorú spravuje SLUŽBYT,s.r.o. – nie sú ( a ani nemusia byť)  v týchto veciach informovaní, uveria, že SLUŽBYT,s.r.o.  naozaj končí- uzatvorí novú zmluvu s novým dodávateľom. Až následne klient , ktorý podpísal zmluvu zistí, čo všetko obnáša jeho nová zmluva a že nie preňho nie je ani finančne výhodnejšia, ale ani neobsahuje jeho obľúbené programy.  A poväčšine táto zmluva  obsahuje viazanosť, kde má klient obmedzené možnosti jej  zmeny.
Tieto podvodné postupy realizovali títo predajcovia aj v iných mestách, kde na nich boli podané trestné oznámenia.
Aj z tohto miesta  chceme  občanov informovať, že poskytovanie našich služieb sa nekončí , naopak tieto rozširujeme a plánujeme ďalej rozširovať so zachovaním Vašich obľúbených regionálnych ako aj svetových televíznych staníc.
Je smutné, že konkurenčné firmy v našom meste nesúťažia voči spoločnej mestskej sieti svojou ponukou a férovým spôsobom, ale klamlivými informáciami.

Pre klientov, ktorí podľahli nátlaku týchto podomových predajcov máme informáciu, že od zmluvy uzavretej pri podomovom predaji  – aj s viazanosťou – sa dá odstúpiť v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa jej podpisu a to aj bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musíte zrealizovať poštou najneskôr v posledný deň 14-dennej lehoty. Výpoveď vám  operátori umožnia napísať a podať aj na predajni.

JUDr. Gabriel Kaliňák, riaditeľ spoločnosti SLUŽBYT,s.r.o.

Ako sa tvorí cena tepla a čo v nej spotrebiteľ platí a čo neplatí (straty v rozvodoch a pod.)

Vyjadrenie výrobcu k topeniu snehu nad predizolovaným potrubím si môžete stiahnuť tu: Vyjadrenie.PDF.

Cena tepla je dvojzložková. Znamená to, že sa platia dve zložky ceny, ktoré sú stanovené odlišnou metodikou a odlišné je aj ich účtovanie.

Cenu tepla od 1.1.2003 schvaľuje a určuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví v Bratislave (ÚRSO). Zostavovanie kalkulácie ceny tepla sa riadi podľa jednotného zákonného postupu pre všetky regulované subjekty.

Fixná zložka ceny tepla

Platba za fixnú zložku ceny vychádza z veľkosti odberu tepla pre objekt . Do fixnej zložky ceny tepla vstupujú len náklady, ktoré spoločnosť má bez ohľadu na množstvo vyrobenej tepelnej energie. Fixná zložka maximálnej ceny tepla sa odvodzuje od novej veličiny – regulačného príkonu. Regulačný príkon sa vypočíta podľa vzorca v závislosti od skutočne spotrebovaného tepla v roku t-2 a dennostupňov v roku t-2 a to v zmysle Vyhlášky ÚRSO č. 248/2016 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike.

Fixná zložka sa účtuje mesačne podľa rozdelenia ročného regulačného príkonu a predstavuje: mesačný regulačný príkon (v kW) x jednotková cena fixnej zložky za kW .

Za čo sa platí platbou fixnej zložky ceny tepla ?

Platba fixnej zložky ceny tepla slúži dodávateľovi tepla na úhradu jeho fixných nákladov. Ide teda o náklady, ktoré musí vynaložiť na to, aby bol schopný dodávať odberateľovi teplo a musí ich vynaložiť bez ohľadu na objem dodávok. Sú to teda náklady, ktoré mu vznikajú bez ohľadu na počasie. Predovšetkým ich tvoria náklady na opravy, revízie, údržbu a modernizáciu tepelných zariadení,  mzdy pracovníkov v regulovanej výške, odpisy, nájomné, poplatky. Ide o náklady, ktoré sú rovnaké (fixné) bez ohľadu na to, či je v danom roku zima chladnejšia alebo teplejšia, či teda musí dodať viac alebo menej tepla.

Variabilná zložka ceny tepla

Platba za variabilnú zložku ceny je platbou za skutočne odobraté množstvo tepla. Platí sa len za teplo, ktoré bolo skutočne dodané.
Jednotkou množstva odobratého tepla nie je už GJ ale kWh (kilowatthodina). Platí prepočet 1.000 kWh = 3,6 GJ; alebo 1 GJ = 277,7778 kWh. Variabilná zložka ceny tepla je stanovená v jednotkách EUR/kWh.

Platba sa vypočíta jednoduchým prepočtom:
skutočné odobraté množstvo tepla (v kWh) x variabilná cena tepla (v EUR/kWh) = platba (v EUR)

Odberateľ teda platí len to, čo skutočne spotrebuje. Ak je rok teplejší a menšia spotreba, je celková platba nižšia. Ak naopak je tuhšia zima, platba sa zvýši úmerne rastu spotreby tepla.

Za čo sa platí platbou variabilnej zložky ceny tepla ?

Platba variabilnej zložky ceny tepla slúži dodávateľovi tepla predovšetkým na úhradu jeho nákladov na palivo, elektrickú energiu. Ide to tie náklady, ktoré vynakladá v závislosti od množstva odobratého a teda aj vyrobeného tepla. Sú závislé na počasí (teplote). Ak je teplo a odberateľ teplo neodoberá, výrobca tepla ho nemusí vyrobiť a teda ani platiť náklady na palivo. Preto ide o variabilné náklady.

Čo odberateľ v cene tepla neplatí
Straty na rozvodoch

Ak odberatelia vidia najmä v zime zelené pásy v zasnežených trávnikoch (a to nielen vo Svidníku) , celkom logicky v nich vzniká pocit, že tieto straty platia oni. Cítia sa okradnutí a bezbranní. Platia odberatelia za tieto straty skutočne?

Vlastníci bytov – koneční spotrebitelia – platia  za skutočne dodané teplo, ktoré je merané na vstupe do domu, takže tepelné straty na rozvodoch sa ich priamo nedotýkajú. Straty sú nevyhnutným fyzikálnym sprievodným javom rozvodov. Každý rozvod ( nielen tepla, ale aj vody, plynu, elektriny) vykazuje distribučné straty. Ide však o to, aby odberateľ bol chránený a podieľal sa svojimi nákladmi len na tých stratách, ktoré sú nevyhnutné pre jeho dodávku tepla. K tomuto slúži  Vyhláška č. 328/2005 Z.z. ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov,  v zmysle ktorej je najvyššia povolená strata, technicky a fyzikálne odôvoditeľná,  do výšky 7,5 % z množstva tepla na vstupe do primárneho rozvodu tepla prevádzkovaného celoročne alebo 6 GJ/m2 materiálovej charakteristiky primárneho rozvodu tepla, ktorá sa určí ako súčet súčinov menovitej svetlosti a príslušnej rozvinutej dĺžky primárneho rozvodu tepla, ak teplonosné médium je teplá voda. Tepelné straty na rozvodoch znáša dodávateľ, ktorý na základe cit. vyhlášky len v uvedenej ,t.j. technicky odôvoditeľnej časti ich premieta do ceny tepla. Odberatelia platia teda z týchto strát len tú časť, ktorá je technicky odôvodniteľná a schválená oprávneným orgánom (energetická inšpekcia) ako oprávnená.

Dodávateľ si teda do ceny tepla môže zahrnúť len straty do výšky, do akej ich oprávnená odborná inštitúcia (energetická inšpekcia) označí ako primerané. Všetky ostatné straty (tzv. nadnormatívne) nie sú zahrnuté v cene tepla a odberateľ ich neplatí.

Rekonštrukcia rozvodov vo Svidníku a dopad na straty tepla v rozvodoch :

V rokoch 2014-2015 sme realizovali výmenu dožitých , takmer 40 ročných teplovodných rozvodov za nové teplovodné rozvody .Pôvodné rozvody boli skorodované, s poškodenou izoláciou a vykazovali vysokú poruchovosť, s čím sa následne spájali odstávky tepla a teplej vody občanom. Cieľom investície bolo znížiť tepelné straty, odstrániť problémy s kvalitou dodávky ústredného kúrenia a teplej úžitkovej vody, odstrániť problémy s predimenzovanými rozvodmi a tieto upraviť na aktuálnu potrebu tepla našim odberateľom , eliminovať poruchy rozvodov, preniesť výrobu teplej vody priamo k odberateľovi a tak zvýšiť komfort dodávok tepla a teplej vody pre koncových odberateľov. Ako nový teplovodný potrubný rozvod bol použitý bezkanálový predizolovaný potrubný systém, tzv. združený systém pozostávajúci z oceľových trubiek s izoláciou z PUR peny a vonkajším HDPE plášťom. Tento systém je štandardne určený pre rozvod primárnej vykurovacej vody a je osvedčeným systémom, ktorý sa využíva v celej Európe niekoľko desiatok rokov . Potrubný rozvod spĺňa všetky predpísané technické požiadavky vrátane povolených tepelných strát v zmysle európskej normy STN EN 253 a bol zrealizovaný v súlade s podmienkami stanovenými renomovaným výrobcom. Sprievodný jav, ktorý sa prejavuje v zime – topenie snehu v trase potrubného systému – je spôsobený najmä faktom, že teplota na povrchu izolovanej rúry je vyššia ako teplota okolitej zeminy, pričom do úvahy je potrebné brať aj tepelnú vodivosť zeminy alebo hĺbku uloženia potrubia. Skutočná teplota teplonosného média v oceľovej trubke sa v zimnom období pohybuje do 80° C . Použitý potrubný systém patrí medzi najmodernejšie a najúspornejšie v oblasti tepelnej energetiky.

Neprimeraný zisk a nadštandardné výdavky

Niektorí odberatelia si myslia, že dodávatelia tepla dosahujú vysoké neprimerané zisky. Táto predstava môže vznikať napr. pri prípadnom náraste ceny za teplo, no nie je však pravdivá. Zisk dodávateľa tepla je regulovaný,  je teda regulovanou položkou regulačným úradom a výrobca si nemôže stanoviť jeho ľubovoľnú výšku. Rovnako výrobca nemôže do nákladov na výrobu tepla započítať nadštandartné výdavky, dary, sponzoring a podobne.